STATUT FUNDACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I MIĘDZYKULTUROWEGO „Faveo”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1.Fundacja pod nazwą Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Qualifizierungsförderwerk Chemie Beteiligungs- und Consulting GmbH Federację Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce OPZZ Sekretariat Przemysłu Chemicznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Simonę Krukowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul Kuźnicza 57/58, lok.4, w dniu 10.08.2007r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

1.Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja jest powoływana na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym oraz dla celów współpracy z zagranicą tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5.

Celami Fundacji są:
1. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w różnych obszarach i branżach, a szczególnie w branży chemicznej.
2. Działania na rzecz polityki rynku pracy.
3. Podnoszenie jakości i umiędzynaradawianie standardów kształcenia zawodowego.
4. Inicjowanie i realizacja dialogu społecznego w ważnych społecznie kwestiach, także w zakresie międzynarodowym.
5. Wspieranie współpracy polsko-niemieckiej i międzynarodowej w różnych dziedzinach życia (np. wymiana młodzieży, ochrona środowiska naturalnego) oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.
6. Promocja i wdrażanie idei integracji europejskiej.
7. Działania w obszarze edukacji międzykulturowej.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Przeprowadzanie spotkań, konferencji, programów, projektów, wystaw, seminariów i szkoleń.
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
3. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów między zainteresowanymi podmiotami.
4.Współpracę z zakładami produkcyjnymi, placówkami edukacyjnymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Uczestniczenie w działaniach innych podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

§ 7.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Udziały w funduszu założycielskim rozkładają się między Fundatorów następująco:
- QFC GmbH (40.000 PLN) 80%
- Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce OPZZ (5.000 PLN) 10 %
- Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność (5.000 PLN) 10%

§ 10.

Koszty założenia Fundacji pokryte zostaną z funduszu założycielskiego.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych,
6. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 12.

Przychody uzyskane przez Fundację z majątku Fundacji są przeznaczone na realizację jej celów statutowych oraz na pokrywanie niezbędnych kosztów administracyjnych Fundacji.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji.

§ 13.
1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów
b) Zarząd Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów

§ 14.

1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem, jest organem inicjatywnym, stanowiącym i nadzorczym.
2. W skład Zgromadzenia wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z Fundatorów, zgodnie z formą ich reprezentacji na mocy wewnętrznych statutów.
3. Zgromadzenie powołuje Zarząd Fundacji, zwany dalej także Zarządem, może powołać też Radę Programową, zwaną dalej także Radą.
4. Członkowie Zgromadzenia mogą brać udział w obradach Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Zgromadzeniu z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub Radzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 15.

1. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku w siedzibie Fundacji lub innym wyznaczonym miejscu.
2. Zgromadzenie wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zgromadzenia albo na pisemny wniosek Zarządu lub Rady.
4. Posiedzenia Zgromadzenia są tajne. Zaproszeni na nie mogą zostać członkowie Zarządu, Rady lub niezależni rzeczoznawcy.

§ 16.

 1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Podział głosów odpowiada stosunkowi udziałów Fundatorów w funduszu założycielskim.
3. W szczególnych wypadkach lub w razie konieczności Zgromadzenie może podejmować uchwały w formie pisemnej. Na taką procedurę zgodę wyrazić muszą wszyscy członkowie Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie może uchwalić regulamin prac Zgromadzenia.

§ 17.

Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ich zatrudnianie i ustalanie zasad ich wynagradzania,
2. kontrola pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu i Rady absolutorium,
3. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i interpretacja zapisów jej statutu, 5. nadzór nad realizacją celów Fundacji i interpretacja zapisów Statutu
6. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18.

Zgromadzenie w celu wykonania swych zadań jest uprawnione do:
1. Otrzymywania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd

§ 19.

1. Zarząd stanowią jeden lub wielu prezesów, którzy kierują pracami Fundacji.
2. Prezesów powołuje Zgromadzenie Fundatorów na okres trzech lat.
3. Funkcję prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Prezesi mogą być odwołani uchwałą Zgromadzenie przed upływem kadencji.

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. pełnienie funkcji pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Fundacji,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie warunków umowy z niezależnymi ekspertami,
e. zarządzanie pracami biura Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Programowej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 21.

1. Każdy z prezesów ma możliwość indywidualnego reprezentowania Fundacji na zewnątrz.
2. O podziale obowiązków reprezentowania i zarządzania między prezesami decyduje regulamin
ustanowiony przez Zgromadzenie.

 

Rada Programowa

§ 22.

1. Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Programową.
2. Rada ma zadanie opiniotwórcze i wspierające dla Fundacji.
3. Rada składa się z minimum trzech osób. Członkami Rady są osoby fizyczne.
4. Członków Rady powołuje Zgromadzenie na okres dwóch lat.
5. Członkostwo w Radzie ustaje wraz z końcem kadencji, w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą zostać odwołani uchwałą Zgromadzenia.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 23.

1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
2. Wydatki związane z uczestniczeniem w pracach Rady zwracane są zwyczajowo przez instytucję
delegującą członka. Przejęcie tych kosztów przez Fundację wymaga uchwały Zgromadzenia.

§ 24.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek członka Rady,
Zarządu lub Zgromadzenia.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W obradach Rady uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie Zgromadzenia i Zarządu.
5. Na wniosek Rady Zgromadzenie może ustanowić regulamin jej prac.

§ 25.

Rada Programowa wspiera i doradza Zarządowi i Zgromadzeniu Fundatorów w planowaniu i prowadzeniu działań Fundacji, jak też wysuwa własne wnioski w tym zakresie.

§ 26.

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. otrzymywania od Zarządu dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. otrzymywania rocznego sprawozdania z działań Fundacji.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

Zmiana Statutu

§ 27.

O zmianach w Statucie Fundacji decyduje Zgromadzenie za pomocą uchwał. Uchwała poprzedzana jest wyrażeniem opinii przez Zarząd i Radę. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 28.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Połączenie z inną Fundacją opracowywane jest przez Zarząd i wnioskowane w Zgromadzeniu. Uchwała poprzedzana jest wyrażeniem opinii przez Radę.

 

Likwidacja Fundacji

§ 29.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzja o likwidacji opracowywana jest przez Zarząd i wnioskowana w Zgromadzeniu. Uchwała poprzedzana jest wyrażeniem opinii przez Radę.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie.

§ 30.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele zbieżne z celami działalności Fundacji, wskazane przez Zgromadzenie.

§ 31.

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo