Projekt „Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej” (TraWi) dotyczył konieczności dostosowania kwalifikacji i umiejętności absolwentów polskich i czeskich szkół do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez przetestowanie niemieckich rozwiązań w zbliżaniu edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki w branży chemicznej. Międzynarodowy i ponadbranżowy charakter przedsięwzięcia umożliwił uwzględnienie różnorodnych perspektyw i opracowanie koncepcji edukacyjnych, które w możliwie efektywny sposób przygotowują uczniów do podjęcia roli pracowników.

Projekt zakładał realizację następujących komponentów: badanie potrzeb przedsiębiorstw w obszarze kwalifikacji pracowników, opracowanie koncepcji praktycznego i teoretycznego kształcenia w szkołach, przetestowanie koncepcji, ewaluację i publikację osiągniętych wyników. Głównym celem projektu było wzmacnianie współpracy sektora chemicznego z instytucjami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami w Polsce i Czechach. Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce wyznaczyła sobie za cel zbliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Przedsiębiorcy powinni mieć wpływ na programy nauczania szkół zawodowych oraz angażować się w organizację praktyk zawodowych. Szkoły natomiast mają prawo konsultacji programów nauczania z pracodawcami. Są to jednakże możliwości lub zalecenia. Projekt TraWi miał za cel zrewidowanie, czy podjęte zostały kroki w celu nawiązania kontaktu między światem edukacji i gospodarki oraz wsparcie tego kontaktu. Najważniejszym zadaniem projektu było uświadomienie stron o korzyściach z takiej współpracy. Jako wzór posłużył dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech oraz działalność naszego partnera Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH (SBG). W ramach projektu TraWi została przeprowadzona ankieta wśród pracodawców, której celem było ustalenie wymagań gospodarki dotyczących kompetencji pracowników zatrudnionych w sektorze chemicznym. Na podstawie zebranych danych będzie można pomóc szkołom w organizacji praktycznie ukierunkowanego nauczania. Nauczyciele zgłaszają wciąż nierozwiązane problemy: brak podręczników do nowej podstawy programowej, brak repetytoriów przygotowawczych do egzaminów, braki w wyposażeniu warsztatów i laboratoriów do praktycznej nauki zawodu. Za pomocą wyników ankiet szkoły będą mogły rozwinąć i przetestować własne dydaktyczno-metodyczne koncepcje praktycznego i teoretycznego kształcenia w szkołach, mając dodatkowo możliwość konfrontacji ich z rozwiązaniami niemieckimi. Projekt powinien być zatem postrzegany jako środek wsparcia i koordynacji dla efektywnej realizacji narodowej reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Inicjatorami projektu są, obok Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, instytucje niemieckie o wieloletniej tradycji kształcenia dla branży chemicznej – Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH w Halle oraz Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe mbH w Dreźnie. Istotnymi podmiotami przedsięwzięcia są zaproszone do współpracy placówki edukacyjne: Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, Střední průmyslová škola chemická w Pardubicach i Střední průmyslová škola chemická w Brnie oraz pracodawcy branży chemicznej z Polski, Czech i Niemiec. 

W ramach projektu TraWi odbyły się 4 spotkania projektowe zorganizowane  przez naszych partnerów projektu, na których to mogły zostać przedyskutowane istotne z perspektywy projektu kwestie (np. odniesienie Krajowych Ram Kwalifikacji do Europejski Ram Kwalifikacji czy  stan realizacji narodowych refom szkolnictwa zawodowego w Polsce i Czechach), a także mogły zostać poczynione kluczowe postępy w projekcie prowadzące w efekcie do wypracowania konspektów pedagogicznych, których testowanie w szkołach rozpoczyna się już wkrótce. Dzięki międzynarodowej współpracy mogliśmy również zorganizować istotną zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i oświaty, konferencja w ZSCH we Włocławku, która to umożliwiła obu stronom wspólne poszukiwanie rozwiązań w zbliżaniu edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki w branży chemicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z newsletterem projektu TraWi, który opisuje część rezultatów naszej pracy. Treść obejmuje podsumowanie wyników badania ankietowego polskich i czeskich pracodawców oraz nakreśla sytuację przemysłu chemicznego w kontekście kształcenia zawodowego w Polsce i Republice Czeskiej, a także prezentuje dobre praktyki w Niemczech.

Zachęcamy również do zapoznania się z przykładowymi koncepcjami pedagogicznymi dla zawodów technik analityk i technik ochrony środowiska wypracowanych w ramach projektu TraWi we współpracy z czeskimi Przemysłowymi Szkołami Chemicznymi w Brnie i Pardubicach, ZSCH im. Marii Skłodowskiej – Curie  we Włocławku oraz z grupami eksperckimi  z organizacji SBG oraz QFC: http://trawi.fundacja-faveo.pl/?q=Koncepcje_TRAWI.

 

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie zamieszczonych w niej informacji

 

Więcej o projekcie: http://trawi.fundacja-faveo.pl/
Więcej informacji o projekcie na stronie naszego niemieckiego partnera QFC: http://qfc.de/qfc.de/projekte/aktuelle-projekte/trawi/

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"


Projekt  „Mobilność międzynarodowa kluczem do jakości edukacji zawodowej” – MOBI to projekt mobilności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten skierowany był do dwóch grup beneficjentów: po pierwsze do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie hotelarz/gastronom, po drugie do nauczycieli zawodu oraz osób odpowiedzialnych za praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. W sumie w projekcie wzięło udział 30 uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej im. Orła Białego w Międzyborzu, 30 uczniów Zespołu Szkól im. T. Kościuszki w Miliczu oraz 10 nauczycieli zawodu i opiekunów praktyk z przedsiębiorstw branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Wszystkie grupy zostanały zakwaterowane w Bildungsnetzwerk w Magdeburgu, gdzie odbywały się praktyki oraz warsztaty zawodowe.

 Cele projektu

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i innowacyjności praktycznego kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej uczniów i osób kształcących i wzmocnienie ponadsektorowej, polsko-niemieckiej sieci współpracy.

 Działania  w projekcie  

Punktem kulminacyjnym działań w projekcie była realizacja 3 tygodniowych praktyk dla  uczniów z branży hotelarsko-gastronomicznej oraz pobytu o charakterze szkoleniowo-obserwacyjnym dla 10 osób uczestniczących w kształceniu zawodowym dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Uczniowie wyjechali w 2 grupach 30-osobowych. Pierwszy wyjazd uczniów ZSP w Międzyborzu odbył się na początku marca, drugi wyjazd uczniów ZS w Miliczu miał miejsce w październiku.

Pobyt 10 nauczycieli i osób odpowiedzialnych za praktyk w przedsiębiorstwach obejmował  5 dni w marcu.

Uczniowie podczas pobytu w ośrodku edukacyjnym Bildungsnetzwerk w Magdeburgu mieli okazję zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności w swoim zawodzie, a ponadto dzięki bogatej ofercie kulturalnej i historycznej lepiej poznać region, w którym spędzili trzy tygodnie podczas praktyk.

Wyjazd nauczycieli zawodu oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach obejmował zajęcia praktyczne uzupełnione o spotkania u pracodawców niemieckich z branży hotelarsko-gastronomicznej.

Praktyki poprzedzał etap przygotowawczy, polegający na przygotowaniu formalno-organizacyjnym oraz kulturowym (w tym językowym) uczestników na wyjazd zagraniczny. Etap ten poświęcony był z jednej strony formalnemu i organizacyjnemu przygotowaniu wyjazdu, z drugiej strony otwarciu międzykulturowemu uczestników projektu. 

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://mobi.fundacja-faveo.pl/

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Od stycznia 2016 roku ruszył projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego pt. Hallo Europo! Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten może być postrzegany jako rodzaj kontynuacji projektu „Mobilność międzynarodowa kluczem do jakości edukacji zawodowej” – MOBI, który odbił się bardzo pozytywnym echem w  świecie kształcenia zawodowego.  Podobnie jak w przypadku projektu MOBI projekt Hallo Europo kierowany był do uczniów szkół zawodowych. Tym razem  praktyki zagraniczne w obszarze gastronomiczno-hotelarskim odbyło w sumie 57 uczniów z 3 szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu oraz Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku.

Wszystkie grupy zostanły zakwaterowane w ośrodku hotelowo-restauracyjnym Bildungsnetzwerk w Magdeburgu, gdzie odbyły się praktyki oraz warsztaty zawodowe.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i innowacyjności praktycznego kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej i wzmocnienie ponadsektorowej, polsko-niemieckiej sieci współpracy.

 Działania  w projekcie 

Główny punkt działań projektowych stanowią 3-tygodniowe praktyki zagraniczne w ośrodku hotelarsko-gastronomicznym Bildungsnetzwerk w Magdeburgu. Uczniowie wyjechali w 3 grupach odpowiednio 14-, 18- i 25-osobowych. Pierwszy wyjazd uczniów ZSP w Międzyborzu odbył się w marcu, drugi wyjazd uczniów ZS w Miliczu odbył się w maju, zaś trzeci uczniów ZSCH we Włocławku w październiku 2016 roku. Każdy wyjazd poprzedzony był przygotowaniem kulturowo-pedagogicznym, który pozwolił uczniom lepiej poznać kraj, do którego wyjeżdżają, a także poznać funckjonowanie stereotypów i uprzedzeń oraz wyzbyć się lęków związanych z  pobytem zagraniczym oraz komunikacją w języku obcym.

Uczniowie podczas praktyk mieli okazję zwiększyć posiadane już oraz nabyć nowe kompetencje i umiejętności w swoim zawodzie w międzynarodowym środowisku. Program praktyk oprócz pracy na zmiany obejmował ponadto wiele tematycznych warsztatów zawodowych, takich jak przygotowywanie skorupiaków, warsztaty z pieczenia, przygotowywania mięs i ryb w grupie gastronomicznej czy składanie serwetek, techniki ekspozycji różnych dań i napojów, różnych technik nakrywania stołów w grupie hotelarskiej i kelnerskiej.

Pobyt zagraniczny pozwala także na rozwój tzw. kompetencji miękkich uczniów, tj. znajomości języków obcych, umiejętności pracy w multinarodowym zespole, pracy samodzielnej, organizacji miejsca pracy, itd.    

Program wyjazdu zawierał również bogatą ofertę kulturalną i historyczną, dzięki której uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać region, w którym spędzą trzy tygodnie podczas praktyk.

Zachęcamy do odwiedzin strony zakończonego już projektu MOBI: http://mobi.fundacja-faveo.pl/ oraz do zapoznania się z działaniami w ramach projektu "Hallo Europo!" na stronie Fundacji.

        

        I mobilność - grupa młodzieży z Międzyborza                          II mobilność - grupa młodzieży z Milicza  

        III mobilność - grupa młodzieży z Włocławka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo