wrzesień 2013 - TraWi

Projekt „Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej” (TraWi) dotyczy konieczności dostosowania kwalifikacji i umiejętności absolwentów polskich i czeskich szkół do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez przetestowanie niemieckich rozwiązań w zbliżaniu edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki w branży chemicznej. Międzynarodowy i ponadbranżowy charakter przedsięwzięcia jest szansą na uwzględnienie różnorodnych perspektyw i opracowanie koncepcji edukacyjnych, które w możliwie efektywny sposób przygotowywać będą uczniów do podjęcia roli pracowników.
Projekt zakłada realizację następujących komponentów: badanie potrzeb przedsiębiorstw w obszarze kwalifikacji pracowników, opracowanie koncepcji praktycznego i teoretycznego kształcenia w szkołach, przetestowanie koncepcji, ewaluację i publikację osiągniętych wyników.

Cele i założenia projektu
Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy sektora chemicznego z instytucjami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami w Polsce i Czechach.
Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce wyznaczyła sobie za cel zbliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Przedsiębiorcy powinni mieć wpływ na programy nauczania szkół zawodowych oraz angażować się w organizację praktyk zawodowych. Szkoły natomiast mają prawo konsultacji programów nauczania z pracodawcami. Są to jednakże możliwości lub zalecenia. Projekt TraWi ma za cel zrewidowanie, czy podjęte zostały kroki w celu nawiązania kontaktu między światem edukacji i gospodarki oraz wsparcie tego kontaktu. Najważniejszym zadaniem projektu jest uświadomienie stron o korzyściach z takiej współpracy. Jako wzór posłuży dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech oraz działalność naszego partnera Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH (SBG).
W ramach projektu TraWi zostanie przeprowadzona ankieta wśród pracodawców, której celem jest ustalenie wymagań gospodarki dotyczących kompetencji pracowników zatrudnionych w sektorze chemicznym. Na podstawie zebranych danych będzie można pomóc szkołom w organizacji praktycznie ukierunkowanego nauczania. Nauczyciele zgłaszają wciąż nierozwiązane problemy: brak podręczników do nowej podstawy programowej, brak repetytoriów przygotowawczych do egzaminów, braki w wyposażeniu warsztatów i laboratoriów do praktycznej nauki zawodu. Za pomocą wyników ankiet szkoły będą mogły rozwinąć i przetestować własne dydaktyczno-metodyczne koncepcje praktycznego i teoretycznego kształcenia w szkołach, mając dodatkowo możliwość konfrontacji ich z rozwiązaniami niemieckimi.
Projekt powinien być zatem postrzegany jako środek wsparcia i koordynacji dla efektywnej realizacji narodowej reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce.
Inicjatorami projektu są, obok Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, instytucje niemieckie o wieloletniej tradycji kształcenia dla branży chemicznej – Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH w Halle oraz Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe mbH w Dreźnie. Istotnymi podmiotami przedsięwzięcia są zaproszone do współpracy placówki edukacyjne: Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, Střední průmyslová škola chemická w Pardubicach i Střední průmyslová škola chemická w Brnie oraz pracodawcy branży chemicznej z Polski, Czech i Niemiec.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

Więcej o projekcie: http://trawi.fundacja-faveo.pl/


lipiec 2012 - styczeń 2014 Europejska Kooperacja na Rzecz Aktywizacji 

Projekt „Europejska Kooperacja na Rzecz Aktywizacji – EKRA” stworzony został jako odpowiedź na potrzebę wsparcia młodych ludzi stawiających pierwsze kroki  na rynku pracy, a znajdujących się w dodatkowo trudnej sytuacji,  bo wymajającej pomocy socjalnej i integracji społecznej. Projekt oferuje im możliwość ukierunkowania swojego rozwoju zawodowego, nabycia nowych umiejętności oraz podniesienia kompetencji w niestandardowy sposób, bo w międzynarodowym środowisku. Punktem kluczowym projektu jest zdobywanie doświadczeń zawodowych w Niemczech.

Udział w projekcie zakończyły już obie grupy uczestników, które mają za sobą wyjazdy na warsztaty zawodowe do Niemiec, poprzedzone kilkumiesięcznymi przygotowaniami. Przeszły one także dodatkowe działania wzmacniające aktywne uczestnictwo w rynku pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej o projekcie http://www.ekra.fundacja-faveo.pl


październik 2011 - wrzesień 2013 MILENA

W okresie październik 2011 – wrzesień 2013 Fundacja "Faveo" wspierała realizację projektu MILENA, który wpisywał się swoimi działaniami we wdrażanie idei umiędzynaradawiania kształcenia zawodowego. Dzięki miesięcznym zagranicznym praktykom młodzi Niemcy pozyskiwali nowe horyzonty wykonywania wybranego przez siebie zawodu, nabywali kompetencje językowe i międzykulturowe i konfrontowali się z warunkami życia i pracy w innym kraju. Fundacja zorganizowała w ramach projektu praktyki zawodowe dla kilku młodych pracowników niemieckich, co odbyło się dzięki współpracy z takimi przedsiębiorstwami jak Deichmann Logistick, WEPA Polska oraz Politechnika Wrocławska.  Serdecznie dziękujemy bezpośrednim  opiekunom i przełożonym praktykantów, gdyż od ich zaangażowania, cierpliwości i zrozumienia dla podopiecznych w dużym stopniu zależało powodzenie przedsięwzięcia. Ewaluacja projektu wykazała dużą efektywność tego typu działań dla dalszego rozwoju zawodowego i osobistego uczestników.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


MOBA 2013

W 2013 r. Fundacja Faveo kontynuowała w Polsce realizację projektu "MOBA-Mobilni bez Barier", którego inicjatorem jest QFC GmbH. Działania zakładają terapię zawodowo-społeczną niepełnosprawnych osób dorosłych, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy. Poprzez zagraniczne warsztaty zawodowe uczestnicy nie tylko nabywają nowe umiejętności, ale także doświadczają nowego środowiska kulturowego i uczą się komunikować w obcym języku, co ułatwia ich reintegrację zawodową. Zagraniczny wyjazd poprzedza gruntowne przygotowanie w kraju w formie zajęć socjoterapeutycznych i międzykulturowych, pozwalających przełamać barierę mentalną i osobowościową.  

Dzięki współpracy z Gminą Byczyna na Opolszczyźnie 5-osobowa grupa uczestników niemieckich odbyła miesięczny pobyt w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Warsztatom zawodowym towarzyszył program kulturowy i nauka języka polskiego. Druga grupa beneficjentów projektu pojechała do Danii, gdzie objęta została programem tamtejszej „szkoły produkcyjnej”, która stanowi w tym kraju formę integrowania zawodowego młodzieży defaworyzowanej.

Projekt MOBA to także wymiana doświadczeń ekspertów tematyki rynku pracy. W ramach takiej wymiany Fundacja Faveo  zorganizowała w czerwcu 2013 roku we Wrocławiu międzynarodową konferencja, której celem była wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy polskimi i niemieckimi podmiotami działającymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zaprezentowanie rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk w omawianej dziedzinie oraz stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami spotkania. Współrealizatorem konferencji była Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz QFC GmbH.

Natomiast we wrześniu 2013 roku przebywali we Wrocławiu i w Byczynie delegaci niemieckich instytucji rynku pracy, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, zrzeszeni jako współpracownicy w projekcie MOBA. Pobyt gości miał na celu zarówno polsko-niemiecką wymianę doświadczeń w obszarze wspierania zatrudnienia, jaki i monitoring przebiegu praktyk zawodowych.   W programie zawarta została m.in. wizyta we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo