lipiec 2012 - styczeń 2014 Europejska Kooperacja na Rzecz Aktywizacji 

W 2013 r. kontynuowany jest projekt EKRA, stworzony jako odpowiedź na potrzebę wsparcia ludzi stawiających pierwsze kroki  na rynku pracy, a znajdujących się w dodatkowo trudnej sytuacji,  bo wymajającej pomocy socjalnej i integracji społecznej. Działania kierowane są do młodych ludzi nie mających zatrudnienia, ale gotowych na podjęcie próby podniesienia swoich umiejętności i kompetencji w niestandardowy sposób. Innowacyjne metody pozwolą w stosunkowo krótkim czasie opanować nowe umiejętności, doświadczyć wykonywania określonych czynności zawodowych i celowo ukierunkować rozwój osobisty i zawodowy. Punktem kluczowym projektu jest zdobywanie umiejętności zawodowych w środowisku odmiennym kulturowo i językowo.

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o projekcie na stronie http://www.ekra.fundacja-faveo.pl/


MOBA - Mobilni bez Barier

Fundacja Faveo podjęła w Polsce realizację projektu MOBA, którego inicjatorem jest QFC GmbH. Działania zakładają terapię zawodowo-społeczną niepełnosprawnych osób dorosłych, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy. Poprzez zagraniczne warsztaty zawodowe uczestnicy nie tylko nabywają nowe umiejętności, ale także doświadczają nowego środowiska kulturowego i uczą się komunikować w obcym języku, co ułatwia ich reintegrację zawodową. Zagraniczny wyjazd poprzedza gruntowne przygotowanie w kraju w formie zajęć socjoterapeutycznych i międzykulturowych, pozwalających przełamać barierę mentalną i osobowościową.  

 W 2012 roku Fundacja Faveo podjęła współpracę z Gminą Byczyna na Opolszczyźnie, dzięki której dwie grupy uczestników niemieckich odbyły miesięczne pobyty w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Warsztatom zawodowym towarzyszył program kulturowy i nauka języka polskiego. Druga grupa beneficjentów projektu pojechała do Danii, gdzie objęta została programem tamtejszej „szkoły produkcyjnej”, która stanowi w tym kraju formę integrowania zawodowego młodzieży defaworyzowanej.


MIRIAM 2012

Projekt Miriam został zainicjowany przez QFC w ramach europejskiego programu Integracja przez Wymianę. Jego założeniem było wzmocnienie kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych młodych ludzi mających problemy na rynku pracy.

W roku 2012 Fundacja Faveo zrealizowała 4 edycje projektu, podczas których kilkunastu młodych Niemców odbyło miesięczne praktyki zawodowe w polskich organizacjach i przedsiębiorstwach.

18 grudnia 2012 roku w Merseburgu odbyła się konferencja kończąca projekt i podsumowująca jego wyniki. W szerokim gronie zaproszonych gości zaprezentowano relacje partnerów projektu, w tym również Fundacji Faveo, przeanalizowano różne aspekty MIRIAM i możliwości długofalowego wykorzystania zdobytych doświadczeń, także w wymiarze ponadnarodowym.

W części ewaluacyjnej omówiono wyniki projektu opracowane po zakończeniu wszystkich działań. Wskazują one na dużą efektywność realizacji projektu – ponad 80% beneficjentów ostatecznych wykazało pozytywne wyniki edukacyjne w efekcie uczestnictwa; 86% stwierdziło, ze nauczyło się dużo lub bardzo dużo; 89% ma mniej obaw w kontaktach z obcokrajowcami; 88% jest bardziej przygotowanych do współpracy z ludźmi z innych krajów; 79% odkryło w sobie dzięki projektowi nowe umiejętności; 85% uważa, że lepiej poradzi sobie za granicą; 76% jest w stanie sobie wyobrazić zmianę miejsca zamieszkania w poszukiwaniu zatrudnienia.

Projekt MIRIAM stanowił także duże przedsięwzięcie organizacyjne na poziomie realizatorów: w jego wdrażanie zaangażowanych było kilka instytucji niemieckich oraz partnerzy zagraniczni: Fundacja Faveo i Stowarzyszenie Le Mat z Viel Audon (Francja). Na poziomie krajowym i międzynarodowym projekt opierał się m.in. o partnerstwa publiczno-społeczne, czego przykładem jest kooperacja Fundacji ze Starostwem Powiatowym w Miliczu. Wspieraniu kompetencji bezrobotnej młodzieży towarzyszyły panele eksperckie służące transgranicznej wymianie informacji i podnoszeniu kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy.

Przy okazji podsumowania działań projektu MIRIAM dziękujemy wszystkim polskim partnerom zaangażowanym w jego realizację, a przede wszystkim pracownikom milickich instytucji, które wzięły pod swoje skrzydła młodych praktykantów z Niemiec. 


"Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży - dobre praktyki partnera niemieckiego"

W maju 2012 roku Fundacja Faveo we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą zakończyła realizację projektu, którego celem było poznanie przez polskie podmioty rynku pracy i edukacji niemieckich doświadczeń i przekazanie kompetencji w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów oraz budowania sieci współpracy sprzyjających aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej o projekcie na stronie http://www.wspolpraca.fundacja-faveo.pl

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo