MIRIAM 2012

Projekt Miriam został zainicjowany przez QFC w ramach europejskiego programu Integracja przez Wymianę. Jego założeniem było wzmocnienie kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych młodych ludzi mających problemy na rynku pracy. W roku 2012 Fundacja Faveo zrealizowała 4 edycje projektu, podczas których kilkunastu młodych Niemców odbyło miesięczne praktyki zawodowe w polskich organizacjach i przedsiębiorstwach. 18 grudnia 2012 roku w Merseburgu odbyła się konferencja kończąca projekt i podsumowująca jego wyniki. W szerokim gronie zaproszonych gości zaprezentowano relacje partnerów projektu, w tym również Fundacji Faveo, przeanalizowano różne aspekty MIRIAM i możliwości długofalowego wykorzystania zdobytych doświadczeń, także w wymiarze ponadnarodowym. W części ewaluacyjnej omówiono wyniki projektu opracowane po zakończeniu wszystkich działań. Wskazują one na dużą efektywność realizacji projektu – ponad 80% beneficjentów ostatecznych wykazało pozytywne wyniki edukacyjne w efekcie uczestnictwa; 86% stwierdziło, ze nauczyło się dużo lub bardzo dużo; 89% ma mniej obaw w kontaktach z obcokrajowcami; 88% jest bardziej przygotowanych do współpracy z ludźmi z innych krajów; 79% odkryło w sobie dzięki projektowi nowe umiejętności; 85% uważa, że lepiej poradzi sobie za granicą; 76% jest w stanie sobie wyobrazić zmianę miejsca zamieszkania w poszukiwaniu zatrudnienia. Projekt MIRIAM stanowił także duże przedsięwzięcie organizacyjne na poziomie realizatorów: w jego wdrażanie zaangażowanych było kilka instytucji niemieckich oraz partnerzy zagraniczni: Fundacja Faveo i Stowarzyszenie Le Mat z Viel Audon (Francja). Na poziomie krajowym i międzynarodowym projekt opierał się m.in. o partnerstwa publiczno-społeczne, czego przykładem jest kooperacja Fundacji ze Starostwem Powiatowym w Miliczu. Wspieraniu kompetencji bezrobotnej młodzieży towarzyszyły panele eksperckie służące transgranicznej wymianie informacji i podnoszeniu kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy. Przy okazji podsumowania działań projektu MIRIAM dziękujemy wszystkim polskim partnerom zaangażowanym w jego realizację, a przede wszystkim pracownikom milickich instytucji, które wzięły pod swoje skrzydła młodych praktykantów z Niemiec. 


Viktoria 2011 - europejskie kompetencje dla uczniów

W roku 2011 Fundacja Faveo koordynuje dalszy ciąg polskiej edycji projektu podnoszącego europejskie kompetencje uczniów jak umiejętność adaptacji, rozumienia różnic kulturowych, mobilności. Pierwsza grupa
uczniów reprezentujących zawody gastronomiczne przebywała we Wrocławiu w marcu. W czasie tygodniowego seminarium młodzież konfrontowała się z nowymi "smakami" (kuchnia polska, koszerna, gruzińska), weszła w dialog z polskimi rówieśnikami, poznała polskie firmy, produkty i zwyczaje.
Kolejne grupy: młodych stolarzy oraz chemików przyjadą do polski w maju.


Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

W czerwcu 2011 roku dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży polscy uczniowie wyjadą na kilkudniowe seminarium do Halle, w czasie którego poznają niemieckie instytucje kształcenia oraz rynku
pracy oraz przejdą wraz z niemieckimi rówieśnikami trening kompetencji kulturowych.


"Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży - dobre praktyki partnera niemieckiego"

W maju 2012 roku Fundacja Faveo we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą zakończyła realizację projektu, którego celem było poznanie przez polskie podmioty rynku pracy i edukacji niemieckich doświadczeń i przekazanie kompetencji w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów oraz budowania sieci współpracy sprzyjających aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o projekcie na stronie http://www.wspolpraca.fundacja-faveo.pl

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo