MIRIAM - aktywizacja młodych Niemców

Projekt MIRIAM, realizowany przez QFC GmbH w ramach europejskiego programu Integration durch Austausch (Integracja poprzez wymianę) ma na celu wzmocnienie szans młodych ludzi na rynku pracy dzięki ponadnarodowej wymianie oraz wspieraniu mobilności. Fundacja „Faveo” jest koordynatorem przedsięwzięcia w Polsce, równolegle odbywa się on również we Francji. Zasadniczą ideą projektu jest aktywizacja młodych niemieckich bezrobotnych poprzez praktyki zagraniczne, dzięki którym uczestnicy stają się bardziej samodzielni, zaradni i przekonani o możliwościach samodzielnego podjęcia pracy. Dodatkowym aspektem jest nabycie kompetencji międzykulturowych i językowych. Dotychczasowe edycje w Polsce odbywały się w Miliczu, gdzie uczestnicy pracowali m.in w takich firmach i instytucjach jak firma Dromil, Dom Pomocy Społecznej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu, Punkt Przedszkolny, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Liceum Ogólnokształcące Nr 1.
Młodzież przed przyjazdem do Polski przechodzi kilkumiesięczne przygotowanie w Niemczech, które obejmuje aspekty kulturowe, językowe i społeczne. Projekt realizowany jest przy wsparciu milickiego Starostwa Powiatowego.

W roku 2010 odbyły się w Miliczu 3 edycje projektu.


„Sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej”

Projekt „Sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej” skierowany był do osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o doświadczenia partnerów z Niemiec.
W ramach wizyty w Halle (Niemcy) w dniach 13-18.06.2010 osoby odpowiedzialne za orientację oraz edukację zawodową ze strony szkół oraz pracownicy przedsiębiorstw wspierających praktyczne kształcenie uczniów
i absolwentów mogli poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i wiedzę dzięki wymianie doświadczeń z partnerami niemieckimi, a przez to także podnieść jakość i innowacyjność kształcenia w obszarze swojego działania.

W czasie realizacji programu w Halle  zaprezentowane zostały standardowe niemieckie rozwiązania w zakresie orientacji zawodowej (np. przedmiot Nauka o pracy), jak też projekty opracowane dzięki współdziałaniu
różnych podmiotów rynku pracy i edukacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali po zakończeniu programu dokument potwierdzający uczestnictwo oraz Europass Mobility.

Projekt skierowany był do nauczycieli zawodu, doradców, dyrektorów szkół oraz przedsiębiorców z regionu Dolnego Śląska. Wzięło w nim udział 16 uczestników.

Projekt finansowany jest ze środków programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"


"Ożywić pola Byczyny"

Projekt "Ożywić pola Byczyny" opiera się o zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Do aktywności na rzecz lokalnego srodowiska naturalnego zapraszani są uczniowie szkół, kórzy w formie zajęć terenowych m.in. zalesiają nieużytki polne, przygotowują ścieżki edukacyjne, wykonują budki lęgowe dla ptaków. Jednym z komponentów projektu są warsztaty z referentem niemieckim na temat technik solaryjnych i możliwości wykorzysywania odnawialnych źródeł energii. Inicjatorem i realizatorem projektu jest Urząd Miasta i Gminy w Byczynie, w partnerstwie z QFC GmbH i Fundacją "Faveo". Środki na realizację działań pochodzą z Deutsche Bundesstiftung Umwelt.


VIKTORIA 2010 - Wymiana międzykulturowych kompetencji w ramach kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest zdobywanie przez młodych ludzi europejskich kompetencji poprzez poznanie kultury, życia codziennego oraz języka innego kraju. Projekt składa się z sześciu modułów, które są ze sobą ściśle powiązane i mają pomóc w zdobyciu zawodowych oraz pozazawodowych kwalifikacji oraz wzmacniać elastyczność oraz osobistą mobilność. Fundacja "Faveo" bierze udział w realizacji trzech modułów w programie: prowadzi tygodniowe kulturowo-społeczne szkolenia, miesięczne praktyki zawodowe, międzykulturowe oraz językokowe przygotowanie oraz ewaluację.

W roku 2010 fundacja przeprowadziła w ramach projektu Viktoria szkolenia dla multiplikatorów reprezentujących rynek pracy oraz kształcenia z Saksonii-Anhalt, dwa tygodniowe seminaria dla uczniów kształcących się w zawodach kosmetycznych, administracyjnych i społecznych, których celem było poznanie polskiej kultury, specyfiki rynku pracy oraz społeczno-ekonomicznych warunków oraz sześć miesięcznych praktyk dla
niemieckich uczniów w polskich firmach oraz instytucjach (m.in Hotelu Radisson, Centrum Szkoleniowym Clarena, Firmie Deichmann, Informacji Turystycznej). Pracownicy fundacji biorą także udział w językowo-kulturowym przygotowaniu uczestników programu, jak i jego ewaluacji.

Fundacja "Faveo" serdecznie dziękuje wszystkim firmom oraz instytucjom, które wspierają realizację projektu w Polsce.

Inicjatorem oraz koorynatorem programu Viktoria jest Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle/Saale.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo