VIKTORIA - Wymiana międzykulturowych kompetencji w ramach kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest zdobycie przez młodych ludzi kompetencji europejskich poprzez przybliżenie im kultury, życia codziennego i języka innych krajów. Projekt składa się z sześciu modułów nauczania ściśle ze sobą zintegrowanych, które mają pomóc im w nabyciu zawodowych i pozazawodowych kwalifikacji oraz wspierać elastyczność i mobilność personalną. Fundacja "Faveo" uczestniczy w realizacji trzech modułów programu: tygodniowe seminaria kulturowo-społeczne, miesięczne praktyki zawodowe oraz przygotowanie kulturowo-językowe z ewaluacją.  

W 2008 roku projekt został roczpoczęty, podjęte zostały przygotowania do realizacji jego części merytorycznej.

Fundacja „Faveo" jest partnerem w projekcie realizowanym przez QFC GmbH.


Regionalne szkolenia dla specjalistów branży chemicznej w Polsce w zakresie realizacji europejskiego Rozporządzenia REACH, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

wrzesień 2008 – sierpień 2009

Dzięki wsparciu niemieckiego partnera QFC Fundacja „Faveo” pozyskała środki z funduszy niemieckiej Federalnej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU) na zrealizowanie cyklu jednodniowych szkoleń z zakresu wdrażania europejskiego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), dotyczącego bezpiecznego obrotu substancjami i preparatami chemicznymi. Część kosztów projektu przejęło QFC. Przepisy REACH obejmują wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów, a także dalszych użytkowników substancji i preparatów chemicznych i weszły w życie 1 czerwca 2007 roku z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1907/2006 (WE). Odnoszą się one bezpośrednio do bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę, a także w niektórych przypadkach wydawania zezwoleń na stosowanie czy wprowadzania do obrotu. Fundacja „Faveo” podjęła się przygotowania cyklu konferencji dla polskich przedsiębiorstw chemicznych, w szczególności małych i średnich, na których specjaliści z Niemiec i Polski dokładnie omawiają i prezentują m.in. system realizacji REACH, proces sporządzania dokumentacji rejestracyjnej, identyfikację substancji, nowy globalny system klasyfikacji i oznakowania, tzw. GHS, system udzielania zezwoleń, elektroniczny program rejestracji UCLID-5. Projekt nie tylko pomaga uzyskać informacje o Dyrektywie REACH, ale też przyczynia się do wymiany doświadczeń praktyków polskich i niemieckich oraz wspólnego wdrażania przepisów unijnych. W ten sposób budowana jest wspólnota interesów i świadomość jedności europejskiej.

Pierwsza konferencja odbyła się 24 października 2008 r. w Dusznikach Zdroju. Jej organizację wsparła Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego. Wszystkie przedsiębiorstwa chętne do udziału w szkoleniach prosimy o kontakt z Fundacją.

Szkolenia są jednodniowe, bezpłatne. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu.


Seminarium dla członków niemieckich rad zakładowych z landu Nadrenia Palatynat.

28 września – 01 października 2008

Uczestnikami seminarium byli pracownicy przedsiębiorstw różnych branż, w przeważającej części przemysłu maszynowego i chemicznego, którzy jednocześnie są reprezentantami przedstawicielstwa pracowniczego. Nadrzędnym tematem programu był rynek pracy w Europie, dlatego uczestnikom zorganizowano spotkania w różnych dolnośląskich podmiotach związanych z gospodarką i zatrudnieniem. Gościli oni na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowym, gdzie sytuację tego obszaru zaprezentowała firma Dozamel, zwiedzili Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, gdzie z członkami zarządu i związków zawodowych odbyli dyskusję na temat zatrudnienia w regionie i branży, obejrzeli produkcję firmy R.Boscha w Mirkowie oraz poznali pracę tamtejszych związkowców, zostali przyjęci w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu i dowiedzieli się o polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w regionie oraz aktualnych tendencjach rynku pracy. Wymiana doświadczeń oraz szerokie spektrum poznanych opinii pomogły uczestnikom seminarium w wypracowaniu nowego spojrzenia na kwestię reprezentowania interesów pracowniczych w obu krajach, jak też poznaniu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Dominującym zagadnieniem poruszanym w dyskusjach było znaczenie otwarcia rynków krajów zachodnich dla polskich pracowników i jego wpływ na politykę zatrudnienia na Dolnym Śląsku. Z niemieckiej strony za realizację projektu odpowiedzialne było Technologieberatungsstelle gHmbH Rheinland-Pfalz.


Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej i animacji językowej dla gospodarstw prowadzących turystykę wiejską na obszarze powiatu milickiego.

kwiecień – wrzesień 2008

Projekt podjęty został, by wspierać kwalifikacje zawodowe i społeczne mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących agroturystykę poprzez przekazanie im kompetencji międzykulturowych i językowych w zakresie języka niemieckiego. Celem zajęć przeprowadzonych przez doświadczonych trenerów było przełamanie barier kulturowych wśród uczestników, wyzbycie się uprzedzeń oraz utartych stereotypów, kształtowanie postaw otwartości na inne style życia, wyznania, orientacje społeczne. Warsztaty z języka niemieckiego ukierunkowane były na potrzeby zawodowe grupy dorosłych i rozbudzenie zainteresowania nauką języków obcych wśród dzieci. W projekcie udział wzięło łącznie 40 osób, dla każdej z grup zorganizowanych było 8 warsztatów. Partnerem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”.

Projekt finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS.


EUROCHEM - Europejskie wyzwania: „kształcenie ustawiczne” oraz „wspieranie ochrony zdrowia” w regionach chemicznych we Francji, Polsce i Niemczech. Opracowanie i przetestowanie koncepcji seminaryjnej oraz stworzenie materiałów informacyjnych dla specjalistów i multiplikatorów.

grudzień 2007 – listopad 2008

Projekt służył poprawie stanu wiedzy o stosunkach pracy w Europie w dwóch centralnych tematach - „kształcenie ustawiczne“ oraz „wspieranie zdrowia“. W jego realizację włączyły się trzy regiony europejskie, w których ważną rolę odgrywa przemysł chemiczny: Police/Szczecin (Polska), Trójkąt Chemiczny wokół Halle/Saale (Niemcy) i Dolina Chemiczna w Lyon (Francja). Efektem projektu było opracowanie dwóch broszur na wyżej wymienione tematy, w których m.in. zaprezentowano i porównano trzy narodowe systemy ochrony pracy i szkolnictwa zawodowego, zmiany w zatrudnieniu w kontekście przeobrażeń demograficznych, współpracę europejskich regionów chemicznych. Ważną częścią broszur są przykłady projektów i dobrych praktyk podejmowanych przed podmioty w Niemczech, Polsce i we Francji. Koordynatorami projektu były: QFC GmbH w Niemczech, „Interfora” we Francji, Fundacja „Faveo” we współpracy z Zakładami Chemicznymi „POLICE” S.A. w Polsce. 

broszura-wspieranie zdrowia pdf

broszura-wspieranie kształcenia pdf


EUROPART II – Kształtowanie ochrony pracy, zdrowia i środowiska naturalnego w przedsiębiorstwach na podstawie norm europejskich poprzez stworzenie sieci współpracy instytucji zakładowych i partnerów społecznych z Polski, Słowacji i Niemiec.

grudzień 2006 – maj 2008

Wraz z przystąpieniem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej w maju 2004 roku weszły w tych państwach w życie nowe przepisy prawne obowiązujące dla całej Unii Europejskiej dotyczące zakładowej ochrony pracy, zdrowia i środowiska.

EUROPART II był kontynuacją jego pierwszej części o nazwie EUROPART I, trwającej od grudnia 2003 do maja 2005 roku. Wzięły w niej udział tylko zakłady polskie i niemieckie, a celem była pomoc przy przejmowaniu norm europejskich poprzez wymianę dobrych praktyk. EUROPART II opierał się na tej samej koncepcji, włączono do niego jednak jeszcze komponent ochrony zdrowia i podmioty słowackie.

Fundacja „Faveo" odpowiedzialna była za EUROPART II po stronie polskiej od września 2007 roku.

Zarówno projekt EUROPART I jak i EUROPART II były projektami niemieckiego Związku Zawodowego Przemysłu Górniczego, Chemicznego i Energetycznego (IG BCE), wdrażanymi przez Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH. Dotacji udzieliła Komisja Europejska oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Z polskiej strony w projekcie uczestniczyły firmy: Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A., Tarchominskie Zakłady Farmaceutyczne  ''Polfa'' S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z Poznania, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Strona niemiecka była reprezentowana przez następujące przedsiębiorstwa: Bayer Bitterfeld GmbH, Park Chemiczny Leuna, Rafineria Total, Zakłady Continental w Akwizgranie i Northeim, Roche Diagnostics i Bayer Schering Pharma AG.

Firmy słowackie zaangażowane w projekt to: Zakłady Continental w Puchovie i Rafineria Slovnaft.

Więcej o projekcie: http://www.europart-qfc.de

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo